Je vedenie účtovníctva povinné pre všetkých?

Sú prípady, keď je vedenie účtovníctva povinné. To platí najmä pre právnické osoby, tie musia viesť účtovníctvo vždy. Povinnosť vedenia účtovníctva je stanovená v zákone o účtovníctve. Administratívne nároky na účtovníctvo nie sú nijako vysoké.

Čo sa týka samostatne zárobkovo činných osôb, vedenie ich účtovníctva je pre nich tiež veľmi náročné a väčšinou je nad ich sily, drobné SZČO si však nemusia s vedením účtovníctva lámať hlavu a vystačí si s jednoduchým účtovníctvom alebo stanovením výdavkov paušálom. Viesť dobrovoľne účtovníctva je samozrejme možné. Kto sa nevyhne vedenie účtovníctva, a je jedno či ste podnikateľ, SZČO alebo živnostník? Fyzické osoby, ktoré sú ako podnikatelia zapísané v obchodnom registri. Fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi, ak ich obrat podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, vrátane transakcií oslobodených od tejto dane, ktoré nie sú súčasťou obratu, v rámci ich podnikateľskej činnosti presiahol za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok sumu 25 miliónov korún, a to od prvého dňa kalendárneho roka. Ostatné fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a sú účastníkmi združenia bez právnej subjektivity podľa osobitného predpisu, ak aspoň jeden z účastníkov tohto združenia má povinnosť viesť účtovníctvo.